Baross Gábor projekt bemutatása

Komplex hatású környezetvédelmi technológiák versenyképességének növelése tudás- és technológia-transzfer tevékenységek megvalósításával

A projekt azonosítója: DA_TRAN_07-GEOTRAN8


A kecskeméti AGROGEO Kft. a már meglévő, szabadalmaztatott, környezetkímélő technológiáinknak piaci versenyképességét kívánjuk növelni, tudás- és technológia transzfer tevékenységek megszerzése által és így 40%-os piaci részesedésre tegyünk szert! A jelen projekt ebben segíti munkánkat.

A tudás-transzfer (belső) tevékenységekkel, a projekt keretén belül a cég a megszerzett szakmai információkkal és tudásanyaggal képesek leszünk új K+F folyamatokat indítani és továbbfejleszteni.

A technológia-transzfer (külső) tevékenységek segítségével a már meglévő, szabadalmaztatott technológiákat lehet népszerűsíteni hazai és nemzetközi területeken. Indokoltsága a projektnek, hogy a cég jelentős szakmai háttérre tett szert az elmúlt két évtized alatt, azonban nem alkalmazunk megfelelően szakképzett munkatársat, aki tudás-és technológia transzfer folyamatok ismeretében jártas lenne.
Ennek kiküszöbölésére a vállalat összeállított egy 12 hónapos projekttervet, amelyet ez a projekt tartalmaz.

Új innovációs célok megvalósítását is célul tűztük ki, mely az olaj remediációs eljárás továbbfejlesztésével kapcsolatos. Ez már egy meglévő technológia, de szükség van a pályázat nyújtotta előnyökre, mert a vállalat úgy látja, hogy még nem elég jók a piaci visszajelzések.

Az elérni kívánt hosszú távú célok:
- a projekt megvalósítását követően a technológiai csomag minél szélesebb körű hazai és nemzetközi alkalmazása;
- az új, továbbfejlesztett olaj remediációs eljárás helyi, regionális és nemzeti jelentőségű kármentesítési programokba való beépítése;
- az EU és más országokban üzleti és tudományos kapcsolatok létesítése, s ez által a magyar innováció exportálása.

A tervezett projekt a kulcstechnológiai területek közül a környezetvédelmet és a környezeti technológiák tématerületét érinti.

Még várhatóak újabb innovációs célok megvalósítása, melyek biztosítják a cég számára a K+F potenciáljának fejlesztését:
- energiatakarékos hulladékkezelési technológia kifejlesztése;
- meglévő technológiák továbbfejlesztése;
- a végtermékek mezőgazdasági és környezetvédelmi célú hasznosításán, térségi és regionális szintű hulladék nyersanyagbázison alapuló rugalmas hulladékkezelési és hasznosítási rendszer kidolgozása.

Az olaj remediációs eljárás előnyei a hazai és nemzetközi piacon jelenleg alkalmazott eljárásokkal szemben az alábbiak:

-  a biológiai bonthatóság intenzifikálása lehetővé válik már biológiai  kezelést megelőzően;
- a mezőgazdasági felhasználásra nem alkalmas stabilizált  melléktermékek, komposztok hatékony hasznosítása lehetővé válik a  mentesítési folyamatban;
-  a biológiai lebontási folyamatok intenzifikálása az olajos fázisban is   szaporodó, és megfelelő aktivitású mikroba konzorciummal;
- a mikrobiális oltóanyag nem steril fermentáció révén a mentesítés  helyszínén is előállítható, így jelentős szállítási költségmegtakarítás  realizálódik;
- a magasfokú környezetbiztonság szavatolása a biológai lebontásnak  ellenálló vegyületek hatékony csapdázásával, illetve az ökotoxicitás  folyamatos kontrollja mellett;
- a piacon eddig alkalmazott eljárásokhoz képest mintegy 45-70 %-os  költségmegtakarítást tesz lehetővé.

Technológia-transzfer tevékenységekből származó előnyök

A TT tevékenységek hozzájárulnak ahhoz, hogy a pályázó kapjon egy átfogó képet a technológiai kiajánlások folyamatáról, feltételrendszeréről, a legfontosabb adatbázisokról, ill. TT hálózatokról, azok alkalmazási metodikájáról. Hozzájárulnak továbbá ahhoz, hogy a pályázó megtalálja azokat a helyeket, lehetőségeket, amelyek révén különböző szakmai kapcsolatokat generálhat, ill. alakíthat ki, megteremtve ez által az innovatív, ill. egyéb jellegű együttműködéseket. A pályázó számára a hazai és nemzetközi adatbázisok, ill. TT hálózatok igénybevételével, valamint a kapcsolatteremtési tevékenység megvalósítással, olyan lehetőség nyílik, amely biztosítja számára a technológiáinak megismertetését, népszerűsítését, ill. olyan partnerek keresését, akiknek értékesítheti a kifejlesztett eljárások licencia jogát.

A projekt 12 hónapos futamideje alatt realizálódik az a lehetőség, miszerint a pályázó az 1 éven keresztül, intenzíven igénybevett TT szolgáltatások által annyira tájékozottá, majd a későbbiekben gyakorlottá válhat, átlátva a TT tevékenységek valamennyi lépcsőfokát, hogy a projekt futamideje után saját maga is képes lesz önállóan különböző TT tevékenységeket generálni, koordinálni. A TT tevékenységek megvalósítása során felismeri annak előnyeit, hogy mennyire elengedhetetlen dolog napjainkban ismerni a technológia-transzfer folyamatokat, és esetlegesen olyan döntést hozhat, hogy a projekt során tapasztalt pozitív eredményekre támaszkodva, saját maga is alkalmaz egy TT tevékenységek menedzselésére szakosodott szakembert.

A tudás- és technológia-transzfer tevékenységek megvalósításából származó gazdasági előnyök

A tudás- és technológia-transzfer tevékenységek a Kft. számára számos gazdasági jellegű előnyt eredményeznének, amelyek az alábbiak:

  piaci keresletnövekedés;
  újabb célpiacok nyílnának meg a szabadalmaztatott környezetvédelmi technológiák előtt;
  piaci részesedés növelés;
  piaci helyzet javítása;
  bevételnövekmény realizálás;
  a beruházás költségigényének mérséklése révén, költségmegtakarítás.


Célpiacok és célcsoportok

A tudás- és technológia-transzfer tevékenységek megvalósulása által a vállalkozás által kifejlesztett technológiák előtt megnyílhatnak a nemzetközi piaci lehetőségek. Tehát nemcsak elsősorban a hazai és az európai piacon terjeszkedhet és növelheti piaci részesedését, hanem az alábbi piacokon is megnyílhatnak a lehetőségek a technológiák iránt:

-  Közép-Amerika
-  Észak-Amerika
-  Ázsia

Az kifejlesztett eljárásokkal megcélzott célcsoportok az alábbiak:

- biohulladék kezelő települési, térségi és regionális üzemek,
- települési, térségi, regionális szennyvíztisztító üzemek,
- állattartó telepek,
- élelmiszeripari feldolgozó üzemek, gyárak.

A szakterülethez kapcsolódó hazai szakkiállításokon történő részvétel

A technológiai csomag megismertetése, és népszerűsítése céljából két hazai szakmai rendezvényen mint kiállító vett részt a cég, melyek az alábbiak:

- Az „Ökoindustria 2009”-en való kiállítás

Ez a rendezvény egy Magyarországon megrendezésre kerülő kiállítás. Ezen a kiállításon a környezetvédelem minden szegmense képviselteti magát. A kiállítók között a hulladékgazdálkodás, vízgazdálkodás, levegőtisztaság-védelem, megújuló energiák és kapcsolódó szolgáltatások területén tevékenykedő szakértők képviseltetik magukat. A rendezvény célcsoportjai vállalkozások, egyetemek, önkormányzatok.

- Az Agro+MASHEXPO-n való kiállítás

Ez az expo szintén egy Magyarországon megrendezésre kerülő kiállítás. Ezen a kiállításon is azért kívánt részt venni a Kft., hogy megismertesse, és népszerűsítse technológiáit a szakma hazai és nemzetközi képviselőinek körében. A kiállítás egyúttal partner kapcsolatok kialakítására, és megerősítésére is egyaránt célszerű. A rendezvény a résztvevőknek szakmai támogatottságot biztosít, több, mint 20 000 szaklátogatót fogadott 4 nap alatt, valamint számos szakmai programot kínált.

Ezen kiállítások hozzájárultak ahhoz, hogy a Kft. megismertesse, bemutassa technológiáit a szakterülethez kapcsolódó hazai és nemzetközi kiállítóknak egyaránt. Megteremtve ezáltal annak lehetőségét, hogy a technológiai csomag részét képező technológiákat jobban megismerjék a szakma képviselői, elősegítve ezzel a technológiák népszerűsítését, piaci versenyképességének növelését. Valamint hozzájárulhat esetleges együttműködések kialakításához egyetemekkel, önkormányzatokkal, hasonló területen működő cégekkel.

A projekt regionális hatása

Elsősorban a Dél-alföldi Régió tudásbázisára kíván a pályázó támaszkodni. A technológia kutatás-fejlesztési folyamatába bevontuk a Kecskeméti Főiskolát, ill. a DEAC Karcagi Kutatóintézetét, annak érdekében, hogy ezen tudásbázisra alapozva a K+F folyamat hátterét magas szaktudással rendelkező szakértők biztosítsák.


Fiatal pályakezdő szakembereket, vagy fiatal kutatókat vontunk be a technológia továbbfejlesztési folyamatába, abból a célból, hogy biztosítsuk számukra a szakterülethez kapcsolódó, magas szintű gyakorlati tudást, ill. a K+F folyamatok megismerését, egyben hozzájáruljunk a munkahely-teremtéshez is, amely biztosítja a fiatal, magas szinten kvalifikált munkaerő régióban tartását.  

Tevékenységeink folytatása során, és K+F projektjeivel kapcsolatban együttműködünk több vállalkozással, és szervezettel is, amelyek a Dél-alföldi Régióban végzik tevékenységüket. Jelenleg már eredményes együttműködés folyik elsősorban innovatív kisvállalkozásokkal, de a cég folyamatosan törekszik új regionális kapcsolatok kiépítésére, illetve a meglévő kapcsolatai elmélyítésére. Természetesen a meglévő regionális kapcsolatok erősítése, és új regionális kapcsolatok kialakítása mellett, folyamatos együttműködést tartunk fenn az ország más részein működő kis és nagy vállalatokkal.

A kifejlesztett technológiák a régió számára környezetvédelmi előnyöket is jelentenek egyben, mivel jelentős egészség-, erőforrás-, környezet-kímélő hatásuk van.

Az olaj remediációs technológia magas hozzáadott értéket képviselő technológia, a komplex csomagban lévő valamennyi technológiához hasonlóan, mivel a technológia alkalmazásával a környezeti kockázat minimalizálódik, tehát elsősorban csökken a gázemisszió, a fertőzőképesség – a talaj, talajvíz szennyezés kockázata kizárt, ill. a tápanyagok kimosódása. Az eljárás során alkalmazott oltóanyag elősegíti a különböző szerves mikroszennyezők minél gyorsabb és teljesebb lebomlását, valamint a biodegradációra kedvezőtlen hatású toxikus fémes elemek, elsősorban a Cd toxicitásának csökkentését, minimálisra mérséklését.

 

A projekt tartalmi leírása

4.1. Részfeladatok listája
 

 

Részfeladat sorszáma

Részfeladat megnevezése

Részfeladat tevékenységének betűjele(i)

Részfeladat kezdete és vége

Eredmény megnevezése

1.

A szakterülethez kapcsolódó folyóiratok beszerzése

c)

2009.05.01-2010.04. 30.

A fejlesztéshez közvetlenül kapcsolódó műszaki-tudományos információs háttér biztosítása

2.

A környezetvédelmi technológiák komplex csomagként történő értékesítésének megalapozása, ill. a technológiák együttes bemutatására alkalmas referencia üzem létesítésének megalapozása

b) döntés-előkészítő műszaki megvalósíthatósági tanulmány elkészítése

2009.05.01-2009.07.31.

Döntés-előkészítő műszaki megvalósíthatósági tanulmány, kockázatelemzéssel

3.

Az olaj remediációs eljárás továbbfejlesztéséhez technológiai tanácsadás igénybevétele

b) technológiai tanácsadás

2009.05.01-2009.10.31.

A legmagasabb technológiai és szakmai igényeknek megfelelő továbbfejlesztési folyamat

4.

Értékesítési modell-rendszer kidolgozásának megalapozása a technológiai csomag piacképességének fokozása érdekében

b) üzleti angyal tevékenységgel és kockázati tőkebefektetéssel kapcsolatos előkészítő szolgáltatás

2009.08.01-2009.10.31.

Üzleti angyal tevékenységet és kockázati tőkebefektetést megalapozó üzleti terv

5.

Az olaj remediációs eljárás továbbfejlesztéséhez kapcsolódóan termelékenységi tanácsadás igénybevétele

b) termelékenységi tanácsadás igénybevétele

2010.03.01-2010.04.30

A költség- és energiatakarékos technológiai rendszer gazdaságossági alapokon nyugvó optimalizálása

6.

A továbbfejlesztett olaj remediációs eljáráshoz szellemi tulajdonvédelmi tanácsadási szolgáltatás igénybevétele

b) szellemi tulajdonvédelmi tanácsadás igénybevétele

2010.03.01-2010.04.30.

A szellemi tulajdonvédelmi folyamat megismerése, feltételrendszer, hasznosítási lehetőségek, jogorvoslati lehetőségek átláthatósága

7.

A Kft. már szabadalmaztatott

környezetvédelmi technológiáinak beregisztrálása hazai és nemzetközi technológiaközvetítés

sel foglalkozó adatbázisokba

e)

2009.05.01-2010.04.30.

A környezetvédelmi technológiák ajánlatainak népszerűsítése, ill. a technológiai ajánlatok és kapcsolódó igények találkozása

8.

A környezetvédelmi-technológiai komplex csomag piacképességének fokozása érdekében TT hálózatok felkutatása, új ajánlati profilok elkészítése és menedzselése

b) technológia értékesítési szolgáltatás technológia-transzfer hálózatok igénybevételével

2009.05.01-2010.04.30.

Professzionálisan elkészített technológiai ajánlati profilok, az ajánlati profilok ismertségének fokozása

9.

A komplex technológiai csomag ipari szektorhoz történő kapcsolódásának megalapozása

b) K+F+I kapcsolatteremtési, partnerkeresési szolgáltatás

2009.05.01-2010.04.30.

Széleskörű kapcsolatok kiépítése az ipari szektorral, regisztrált partnerekkel

10.

Az „Ökoindustria 2009”-en való kiállítás

a)

2009. 11. 18. -2009. 11. 20.

a technológiák hazai és az európai piacon történő széleskörű megismertetése, kapcsolatok kialakítása, együttműködések generálása

11.

Az Agro+MASHexpon való kiállítás

a)

2010. január 27-30.

a technológiák hazai és az európai piacon történő széleskörű megismertetése, kapcsolatok kialakítása, együttműködések generálása

Összesen: